KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ

Kişisel Verilerin Korunması
GÜLÜMSERHATUN SİTE YÖNETİMİ ve KÜTAHYA TERMAL ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ
TURİZM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırladığımız işbu “Bilgilendirme” yazısı ile
sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin
Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel
verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve
hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek isteriz:
Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat
tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve
saklamaktayız.

Şirketimiz, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”ni yürürlükteki resmi
mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.
B. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI:
Şirket Esas Sözleşmesinde detaylı olarak belirtilen alanlarda faaliyet gösteren şirketimiz tarafından,
söz konusu faaliyetler dolayısıyla; gerek Turizm ve Gelir İdaresi Başkanlığı ve ilgili diğer kurumların
düzenlemeleri gerekse akdettiğimiz sözleşmeler nedeniyle sözlü, yazılı ya da elektronik kişisel
verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz, şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili
hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, şirketimizin satış, pazarlama ve sair
faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak
amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca kişisel verileriniz, sizlere sunduğumuz hizmet kalitemizin arttırılması ile
satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) uygulamaları gibi
çalışmalar kapsamında da kullanılabilecektir. 
Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup,
yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da
aktarılmayacaktır. 
Şirketimiz, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; müşterilerin açık rızasına istinaden veya tabi
olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, siz
müşterilerimize katma değerli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması
amacıyla, yurt içinde ya da yurt dışındaki iştiraklerimizle ve doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimizle
ve ortak girişimlerimizle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu
kurum veya kuruluşları ile ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı

olduğumuz yurt içinde ya da yurt dışındaki kurumlar, tedarikçiler, yetkili satıcılar/bayiiler/iş ortaklarımız
ile paylaşabilecektir.
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmetler, ürünler ya da ticari faaliyetlere bağlı olarak
değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler,
bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya kanalları, mobil uygulamalar ve benzeri araçlarla
sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden
yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz oluşturulmak ve güncellenmek suretiyle işlenebilecektir.
Ayrıca, Şirketimizin hizmetlerini kullanmak niyetiyle;
 Çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda,
 Şirketimizi, internet sitemizi veya sosyal medya kanallarımızı/mecralarımızı ziyaret ettiğinizde,
 Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz
işlenebilecektir. Sizlerden rızanızla ya da Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında ifade edilen diğer
hukuka uygunluk nedenleri gereği elde edilmiş kişisel verileriniz; (i)Şirketimiz tarafından sunulan
ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından
yapılabilmesi; (ii)Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım
alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; (iii)Şirketimizin ve Şirketimizle iş
ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen
iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini
sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum
süreci, mali işler v.b.); (iv) Şirketimizin sunmuş olduğu hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesi ve
kalite politikamızın geliştirilmesi, (v)Şirketimizin sunmuş olduğu genel ve özel kampanyalarından,
promosyon, tanıtım, indirim ve benzeri avantajlarından haberdar edilmeniz ve yararlandırılmanız;
(vi)Şirketimizin sunduğu mecralardan hizmet almak amacıyla kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş
yaptığınızda ilgili mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz
ile birlikte elde edilen verileri talep etmiş olduğunuz bilgi ve hizmetleri size verebilmek amacıyla
işleyebilmek; (vii)Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşları tarafından çıkarılan ve/veya çıkarılacak olan
her türlü sadakat kart ile Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşlarının web sitesi üyelikleri ile ilgili
bildirimleri (yenileme, sona erme vb.) yapabilmek, tarafınız ile kurulabilecek her türlü iletişim, yeni
sunulacak hizmet ve ürünler ile kişisel veri politikalarında ve üyelik koşullarında olabilecek değişiklik,
yenilikleri ve benzeri konularda bilgilendirmek; (viii)Şirketimizden talep edeceğiniz bilgi, etkinlik ve
hizmetlerle ilgili sizlere bilgilendirme yapmak; (ix)Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve
uygulanması; (x)Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini ve; (xi)Mevzuatta
açıkça belirtilmesi durumunda veya gerektiği takdirde mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün
yerine getirilmesi
amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları
dahilinde Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşları ile aşağıda (C) Maddesinde belirtilen diğer gerçek
ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.
 
C. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ:

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıdaki maddelerde belirtilen
amaçlar doğrultusunda Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi
ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan sorumluluklarını eksiksiz ve doğru bir
şekilde yerine getirebilmesi amacıyla edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK
Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu
metnin (B) maddesinde belirtilen amaçlarla işlenmekte, kaydedilmekte, aktarılmakta, paylaşılmakta ve
saklanmaktadır.
 
D. ÖZEL NİTELİKLİ VERİLERİN İŞLENMESİ:
KVK Kanun’a göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer
inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti
ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.
Şirketimiz, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Kurulu
tarafından belirlenen önlemleri yeterli düzeyde alır. Şirketimiz, daha iyi hizmet verebilmesi için kişilerin
özel nitelikli verilerini ancak ilgili kişiden rıza alarak ve sadece toplama amacına hizmet etmesi için
işleyecektir.
 
E. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ:
Toplanan kişisel verileriniz, (B) Maddesinde belirtilen amaçlara hizmet etmesi için Gülümserhatun site
yönetimi ve Kütahya termal özel sağlık hizmetleri turizm tic ve san a. yanısıra hissedarlarımıza, iş
ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve
9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
 
F. KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASI:
Şirketimiz, KVK Kanun’unda Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen şartlar dahilinde
kişisel verileri kanundaki diğer şartlara uygun olarak ve kişinin bu amaçla açık rızasını aldıktan sonra
yurt dışına aktarma yetkisine sahiptir.
 
G. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI:
KVK Kanun kapsamında, ilgili kişinin kişisel verisinin işlenmesinden, kaydedilmesinden,
aktarılmasından, paylaşılmasından ve saklanmasından önce aydınlatılma ve onayının alınması
hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden, kaydedilmesinden, aktarılmasından, paylaşılmasından ve
saklanmasından sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmekteyiz. Bu
çerçevede, kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu “Kişisel Verilerin
İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz
durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandıracaktır.
a) Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğ uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinize ilişkin olarak

 Başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın
üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.
 Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu olarak
Şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 KVK Kanunu’nun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini, yok
edilmesi veya anonim haline getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak islenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın
giderilmesini talep etme 
 b)  haklarına sahiptir. Buna karşın, Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir
hakkı bulunmamaktadır. Şirketimiz, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal
görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca
paylaşabilecektir.
H. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENECEĞİ SÜRELER:
KVK Kanununa uygun olarak, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”nde belirtilen
amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVK Kanunu madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç
ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman
aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek
kullanılmaya devam edilecektir.

İ. ŞİRKETİMİZİN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KANUNLAR GEREĞİ AÇIK RIZANIZ
OLMAKSIZIN İŞLEYEBİLECEĞİ DURUMLAR:
KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Şirketimiz, açık rızanız aranmaksızın yukarıda
belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:
Kanunlarda açıkça öngörüldüğü haller;
 Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya
rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden
bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,

 Şirketimiz ve ilişkili şirketleri/kuruluşları, (C) Maddesinde belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler
ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 Şirketimizin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
J. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA TALEPTE BULUNMAK İÇİN:
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili
talebinizi Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği/belirleyeceği yöntem(ler)le Şirketimize
iletebilirsiniz. Alternatif olarak dilerseniz, KVK Kanunu gereğince başvurunuzu yazılı olarak da
Şirketimize iletebilirsiniz. 6698 Sayılı Kanun md. 11’de yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle
her zaman KVKK@kütahyatermal.com adresine e-posta göndererek irtibata geçebilirsiniz. Kişisel
verileriniz ile ilgili konularda sadece kvkk@kutahya termal.com.tr e-posta adresinin kullanılması
gerekmekte olup, bu adres dışındaki kanallardan gelen talep ve bildirimler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. Formu
dolduran ve ekinde kimliğinizi tespit edici resmi belgeler bulunan kişinin kendisi dışındaki kişilerin
verilerine ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır. Kimliğinizi tespit edici resmi belgeler eklenmeyen
formlar dikkate alınmayacaktır.

× Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?